Technický dozor investora

Technický dozor investora (TDI), nebo také stavebníka či objednatele, je zástupce investora na stavbě.
Vždy bude stát za vámi a hlídat všechny ty „otravné“ technické věci na stavbě.

Výkon TDI zahrnuje kontrolu realizace stavby podle základních principů stavby a podle technologických postupů výrobců jednotlivých funkčních dílů stavby.

TDI uplatňuje klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb. Dále zajišťuje, aby stavba probíhala v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení a dohlíží na soulad stavby s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

Výkon technického dozoru investora  je zárukou, že práce budou prováděny ve stanovených termínech a v odpovídající kvalitě. Kontrola stavby je prováděna pravidelně v dohodnutých dnech či trvalou přítomností na stavbě.

Služby:

 • pomoc s výběrem architekta / projektanta díla
 • asistence při stanovení technických parametrů projektu včetně detailního technického posouzení projektové dokumentace
 • posouzení cenové úrovně rozpočtu projektanta včetně návrhu efektivnějších či hospodárnějších řešení
 • identifikace technických a stavebních rizik, operativní řešení v případě změny podmínek či technických problémů během výstavby
 • úspora finančních prostředků klienta jak ve fázi výstavby, tak v rámci provozu díla
 • kontrola dodržování předepsaných technologických postupů a harmonogramů  s odsouhlasenou projektovou dokumentací
 • sledování správné návaznosti a vhodnosti jednotlivých pracovních postupů
 • konzultace při výběru technologií, materiálů a doplňků
 • pravidelná kontrola stavebních deníků a vedení kontrolních dnů
 • kontrola kvality díla a kvalifikace dělníků a subdodavatelů a jejich případné zamítnutí a vykázání ze stavby
 • přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených prací včetně předepsaných revizních zkoušek
 • kontrola oprávněnosti fakturace díla
 • kontrola čerpání rozpočtu a vedení přehledů o čerpání rozpočtu za klienta
 • řešení víceprací a uplatnění méněprací za klienta, změnové listy
 • kontrola vad a nedodělků
 • řešení reklamací díla

Kontakty
Reference