Veřejné zakázky

Administrace veřejných zakázek

V oblasti veřejných zakázek (soutěží) a výběrových řízení zajišťujeme kompletní organizační a poradenské služby podle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zastupujeme subjekty státní a veřejné správy i soukromé investory veřejných zakázek a výběrových řízení v obou možných rolích tj. jak zadavatele, tak uchazeče o veřejné zakázky.

Služby zadavatelům:

 • analýza předmětu, rozsahu a účelu veřejné zakázky / tendru
 • přebrání, analýza a úprava podkladů
 • tvorba zadávací dokumentace, rozpočtu a dalších soutěžních dokumentů
 • zveřejnění veřejné zakázky / tendru ve Věstníku veřejných zakázek i na Profilu zadavatele
 • hodnocení kvalifikace a hodnotících kritérií, vyhlášení vítěze
 • vyřízení námitek, uzavření smlouvy, archivace zakázky
 • tvorba směrnic a metodik včetně Profilu zadavatele
 • implementace Profilu zadavatele na stránky zadavatele (obce) jednoduchým a systémovým řešením
 • audit veřejných zakázek

Služby uchazečům:

 • pomoc s ucházením se o veřejné zakázky / tendry
 • řešení námitek a podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
 • vyhodnocení neoprávněnosti postupu zadavatele
 • vytvoření systému vyhledávání a vyhodnocení veřejné zakázky na míru uchazeči
 • vytvoření systému na podávání nabídek ve veřejných zakázkách
 • tvorba nabídek včetně kvalifikace, uzavření smlouvy a archivace

Speciální služby v případě stavebních zakázek:

 • určení předmětu veřejné zakázky, její hodnoty, účelu, efektivity a hospodárnosti
 • výpočet návratnosti investice a kontrola kalkulací investiční akce
 • kontrola výkazu výměr, slepého a kontrolního rozpočtu a projektové dokumentace
 • nalezení chybných částí projektové dokumentace a rozpočtu a jejich úpravy
 • upozornění na problémové části zakázky, kde obvykle dochází ke vzniku vícenákladů
 • elektronické porovnání nabídkových rozpočtů s kontrolním rozpočtem projektanta
 • spolupráce se soudními znalci

Speciální služby v případě zakázek na dodávky a služby:

 • určení předmětu veřejné zakázky, její hodnoty, účelu, efektivity a hospodárnosti
 • výpočet návratnosti investice a kontrola kalkulací investiční akce
 • vytvoření minimálních technických požadavků zadavatele a vlastního způsobu požadovaných dodávek a služeb
 • použití metod odhadu rizik a výnosného procenta
 • vypracování časové expektace vývoje analýzou časových řad a pravděpodobnostní analýzy

Kontakty
Reference