Profese stavbyvedoucí, praktický seminář

Silný stavbyvedoucí na stavbě je k nezaplacení. Mějte ho i Vy.

Stavbyvedoucí. Řízení stavby je hlavně na něm. Rozhoduje o zisku či ztrátě stavební společnosti. Odměňuje montéry, kontroluje provádění stavby, plánuje a řídí subdodavatele, technicky vede stavbu. Harmonogram stavby a dodržení je jeho odpovědností. Je středním managementem stavební společnosti.

A přece se mu mnohde nedostává podpory. Jak pomoci stavbyvedoucímu a tím i vaší stavební společnosti k zisku? Jak jednat s investorem? Jak získat vícepráce?

Seminář je určen především pro:

 • Stavbyvedoucí
 • Technické obchodní a finanční ředitele stavebních společností
 • Přípraváře
 • Rozpočtáře
 • Mistry

Co získáte účastí na semináři:

 • Právní jistotu v rámci řízení stavby
 • Naučíte se rozporovat chyby ve smlouvě o dílo (problémy jako platnost ČSN, „nepřekročitelnost“ ceny, atd.)
 • Naučíte se vést obchodní rozhovor s investorem a přímo si ho vyzkoušíte
 • Poznáte, jak uplatnit vícepráce, aby je investor uhradil a to včetně nácviku jednání s investorem o vícepracích
 • Ujistíte se o tom, jaká je vlastně pozice stavbyvedoucího ve společnosti a co by měl dělat
 • Poznáte, že v jednání s investorem nejste „slabším“ partnerem a naučíte se toho využívat
 • Vyřešíte mnoho problémů ve vaší společnosti plynoucích z nejasných kompetencí a hektické práce

Struktura semináře:

Dvoudenní tréninkový seminář, ve kterém se budete učit formou praktického procvičování a interaktivního sdílení informací.
Seminář je vždy upraven školitelem ve svém rozsahu tak, aby byla probrána a procvičena především ta témata, s nimiž mají účastníci problémy.
Během semináře jsou přestávky na občerstvení a oběd. Přibližně týden před konáním semináře obdržíte pozvánku s organizačními údaji.

Obsah semináře:

 • Pozice stavbyvedoucího ve společnosti
 • Právní postavení stavbyvedoucího (stavební zákon, ČKAIT, ČKA)
 • Komunikace uvnitř společnosti při řízení zakázky: stavbyvedoucí, přípravář, rozpočtář, výrobní ředitel, obchodní ředitel, technický ředitel
 • Podpora a kontrola stavbyvedoucího uvnitř společnosti
 • Smlouva o dílo a její podstatné náležitosti
 • Mýty ve smlouvě o dílo, jako je „nepřekročitelnost“ ceny či nevyvážená smlouva z veřejných zakázek
 • Vícepráce a jejich uznání a proplacení investorem
 • Věcné a technické podklady k vícepracím
 • Jednání o vícepracích včetně nácviku jednání s investorem
 • Řízení dodavatelů (dodavatelsko-odběratelské vztahy) včetně jejich tendrování a udržení si dobrých subdodavatelů
 • Spory se subdodavateli a jejich řešení
 • Řízení lidí na stavbě včetně jejich odměňování
 • Stavební zákon a jeho dopad na stavbyvedoucí – stavební povolení, splnění podmínek dotčených orgánů státní správy, příprava kolaudace, možnosti během výstavby
 • Vyhláška o technických požadavcích na stavby a normalizace včetně práce s ČSN (závazné a nezávazné ČSN)

Lektor:

Ing. Petr Jakubíček, Ph.D.

Tento tréninkový seminář můžeme uspořádat i ve Vaší firmě jako interní. Termín otevřeného tréninku je k jednání.

Kontakty