Školení stavebního zákona v praxi – územní plánování a stavební řád

Stavební zákon: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Školení provádíme v místě klienta nebo vybereme vhodné místo a celé školení zorganizujeme.
Cena: 1 500 Kč/ hod včetně přípravy

Obsah školení

Cíle územního plánování

 • Plánování využití území s ohledem na potřeby lidí a na potřeby životního prostředí.
 • Trvale udržitelný rozvoj. (§ 18 odst. 1).

Nástroje územního plánování

 • Projednání územně plánovací dokumentace
 • Schválení územně plánovací dokumentace – vydání územního plánu
 • Regulační plán
 • Stavební uzávěra
 • Územní rozhodnutí

Stavební řád (§ 103 a násl. stavebního zákona)

 • Stavební povolení, stavební ohlášení a stavby bez stavebního povolení
 • Změny staveb a údržba, modernizace, rekonstrukce
 • Účinky a vyjádření DOSS
 • Dokumentace staveb
 • Vedení staveb a zákon o autorizaci (č. 360/1992 Sb.), součinnost osob (investor, TDI, AD, zhotovitel, subdodavatelé)
 • Stavební deník a zkoušky na stavbách
 • Změna stavby před dokončením
 • Kolaudace stavby a dokumentace skutečného provedení
 • Zkušební provoz
 • Požadavky na výstavbu
 • Správní delikty

Prováděcí vyhlášky

 • 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti
 • 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • 298/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Zákony

 • Zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění
 • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

Metodika

 • Interaktivní výklad s diskuzí, příklady z praxe
 • Možnost in-house semináře

Určeno

 • Začátečníkům a mírně pokročilým (modifikace školení dle zkušeností a vzdělání školených osob)

Časový rozsah

 • 1–2 školící dny (školení může být různě detailní)

Email: info@petrjakubicek.cz
Tel: (+420) 605 942 921